Nostrifikace diplomu slouží k uznání zahraničního vzdělání. K čemu nostrifikace je a jakým způsobem si o ni požádat?

Co je nostrifikace

Obecně je nostrifikace úřední uznání platnosti oprávnění, které žadatel získal mimo ČR. V případě vysokoškolského vzdělání se jedná o nostrifikaci diplomu ze zahraničí.
Tento úkon cizinci zpravidla slouží, pokud chce v ČR nastoupit do zaměstnání. Nostrifikace nižšího stupně vzdělání může být využita i za předpokladu, že cizinec chce v tuzemsku pokračovat v dalším vzdělávání.
Tímto způsobem je potřeba nechat si uznat každé vzdělání. Nutná je tak nostrifikace diplomu z Ukrajiny i dalších zemí. Jedinou výjimkou jsou občané Slovenské republiky, kteří tento úkon podstupovat nemusejí.

Obrázek3

Jak probíhá nostrifikace diplomu ze zahraničí

Nostrifikace diplomu se podává na příslušné vysoké škole. Tu si musí žadatel vybrat již s tím, že dotyčná instituce poskytuje vzdělávací program odpovídající vzdělání, jež si přeje nostrifikovat. V Česku je však možné podat žádost pouze na veřejných vysokých školách. Soukromým školám dosud tato pravomoc udělena nebyla.
Podrobný přehled akreditovaných studijních programů v Česku nabízí registr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. To je současně odvolacím orgánem, u kterého je možné situaci řešit dále v případě, že žádost bude zamítnuta.
Žadatel si nemůže svou žádost podat na více školách zároveň. V případě, že však jeho žádost bude zamítnuta, má možnost se obrátit na jinou VŠ.

Jak se podává žádost a co je třeba doložit

V první řadě musí žadatel podat žádost o nostrifikaci. V té je nutné přesně vymezit studijní program, který absolvoval. Nutné je doložit obsah a rozsah jím absolvovaného vzdělání. V žádosti je nutné dále uvést název školy a její sídlo, délku studia a důvod uznání žádosti.

Žadatel by si měl připravit:

  • vyplněná a podepsaná žádost
  • originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu
  • originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu
  • úředně ověřené překlady veškerých dokumentů
  • doklad o zaplacení správního poplatku

Za nostrifikaci diplomu se platí správní poplatek ve výši 3 000 Kč.

Jak ověřit diplom a dodatek k diplomu

Úřední ověření (vidimaci) je možné provést na kontaktních místech Czech POINT (Česká pošta). Případně je též možné ověření notářskou kanceláří či městským, případně obecním úřadem. Úkon rovněž provádí Hospodářská komora České republiky.

Obrázek4

Jaká je lhůta pro vyřízení žádosti

Ze zákona je dána lhůta 30 dnů, kterou stanovuje správní řád. Ve výjimečných případech může být lhůta prodloužena až na 60 dnů.

Co je nostrifikační zkouška

Nostrifikační zkouška může být nařízena žadateli v případě, že se jeho absolvované vzdělání pouze částečně shoduje s tím, které si chce nechat uznat. Nostrifikační zkouška má za cíl ověřit, že úroveň žadatelova vzdělání je odpovídající. Více informací na irsczech.com.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup